Free Music
Free Music
Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Gyömrői Pálinkabarát Klub

 

Alapszabálya

 

1. Általános rendelkezések

 

1.1.            Az Egyesület neve: Gyömrői Pálinkabarát Klub

 

1.2.            Az Egyesület székhelye : 2230 Gyömrő, Liszt Ferenc utca 77

 

1.3.     A Gyömrői Pálinkabarát Klub (a továbbiakban: Egyesület) önkéntességen alapuló – politikai pártoktól független – társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

 

1.4.      Az Egyesület célja: A hagyományos magyar pálinka, mint hungarikum hazai és nemzetközi népszerűsítése, kultúrált fogyasztásának terjesztése.

 

1.5.            Az Egyesület szoros kapcsolatot tart a Magyar Pálinka Lovagrenddel – mely egyben a felügyelet is gyakorolja felette -, továbbá a magyar pálinkafőzdékkel, termelőkkel. Szükség és igény szerint együttműködési megállapodást (szerződést) ír alá ezen szervezetekkel. Népszerűsítő tevékenysége keretében az Egyesület folyamatosan keresi fel a potenciális forgalmazókat, akik segítségével még szélesebb rétegekkel ismertetheti meg a pálinka kultúráját.

 

1.6.            Az Egyesület vállalja, hogy évente legalább két pálinkafőzdét és termékeit alaposan megismer a hatékony és szakszerű népszerűsítő tevékenység érdekében.

 

1.7.            Az Egyesület egy teljességre törekvő pálinkagyűjtemény összeállítását és gondozását is céljának tekinti, mellyel a termelők tevékenységének kíván tisztelegni.

 

1.8.            Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tagjai tagdíjat fizetnek. Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabály 1.4. pontjában meghatározott célja szerinti tevékenységére fordítja.

 

1.9.            Az Egyesület működésének technikai feltételeit a tagság, a gazdálkodó szervezetek, vállalkozók és polgárok, valamint alapítványok támogatásaiból teremti meg. Pályázatokon indulva, az így nyert összegeket is e célra fordítja.

 

2. A tagsági viszony keletkezése

 

2.1.            Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár. A tagsági viszony úgy keletkezik, hogy az Elnök – vagy megbízottja - mindenkori tagság legalább három tagja által javasolt személyt megkeresi, megismerteti vele az Egyesület célkitűzéseit, majd meghívja a tagok sorába. A megkeresés során az Elnök – vagy megbízottja - meggyőződik, hogy a jelölt józan életvitelt folytat. Ezután a megkeresett személy Belépési Nyilatkozatot tölt ki, melyben az Egyesület Alapszabályát és a Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja magára nézve kötelezőnek jelenti ki. Ezután az Elnökség egyetértő javaslata alapján kerül felvételre a jelölt a Taggyűlés által. A tagfelvételről a Taggyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

2.2.       Nem lehet az Egyesület tagja, aki alkoholfüggőségben szenved, ezáltal nem képes a kultúrált pálinkafogyasztás népszerűsítésében részt venni.

 

2.3.            A tagsági viszony megszűnik, ha

 

                                                                – a tag kilép,
                                                                – a tag elhalálozik,
                                                                – a tagot kizárják.

 

2.4.          Az Egyesület Elnöksége a tagok sorából kizárhatja azt, aki az Alapszabályt megsérti, az Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, aki magatartásával az Egyesületnek erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz, aki önként vállalt kötelezettségeit sorozatosan nem teljesíti, aki az Egyesület működésével kapcsolatos hivatali titkot nem őrzi meg. Az Elnökség határozata ellen a Taggyűléshez lehet írásban fellebbezni, amely a végső döntést kimondja.

 

2.5.            Az Egyesület tagjait igazolvánnyal és formaruhával látja el.

 

3. A tagok jogai

 

3.1.     A tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában, rendezvényein, és az Egyesület, mint társadalmi szervezet védelmét élvezi tevékenysége során.

 

3.2.           A tagot a taggyűlésen szavazati jog illeti meg, és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

 

3.3.    A tag jogosult az Egyesület konkrét működésének kialakításában részt venni, az Egyesület megbízásából az Alapszabályban megjelölt célok érdekében eljárni.

 

3.4.            A tag jogosult az Egyesület technikai eszközeit használni tevékenysége során.

 

4. A tag kötelességei

 

4.1.       A tag köteles betartani az Egyesület Alapszabályát, az abban megjelölt célokért rendszeresen tevékenykedni.

 

4.2.            A tag minden élethelyzetben köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mint az Egyesület tagja, a polgárokban bizalmat keltsen, a hatályos jogszabályok keretein belül tevékenykedjen.

 

4.3.     A tag a rábízott technikai eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni. Azok épségéért felelősséggel tartozik.

 

5. Az Egyesület szervezete

 

5.1.            Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Taggyűlés, mely akkor határozatképes, ha a tagság 50%-a plusz egy fő jelen van.

 

5.2.         Évente legalább két Taggyűlést kell tartani, ahol az Elnökség beszámol a két Taggyűlés között végzett egyesületi tevékenységéről. A Taggyűlés nyilvános, szükség esetén azonban az Elnökség zárt ülést is elrendelhet.

 

5.3.        A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Titkosan, egyszerű szótöbbséggel választja meg az Elnökséget, valamint az egyesület elnökét.

 

5.3.1.      A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Elnökség által beterjesztett Alapszabály megállapítása és módosítása,

 

a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása,

 

az évi költségvetés meghatározása,

 

az éves pénzügyi beszámoló jóváhagyása,

 

az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,

 

az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,

 

az Egyesület feloszlásáról való döntés, továbbá az új tagok felvétele.

 

A Taggyűlés megkezdésekor a tagok szavaznak a napirend elfogadásáról, új napirendi pont felvételéről.

 

5.4.            A Taggyűlést az Elnökség hívja össze. Rendkívüli taggyűlést az Elnök, az Elnökség kétharmada, valamint a tagság egynegyede kezdeményezhet.

 

5.5.            A Taggyűlés összehívása írásos vagy elektronikus meghívóval történik, amelyet a tagok részére a taggyűlés tervezett időpontja előtt legalább öt nappal kézbesítenek. A meghívó tartalmazza a Taggyűlés napirendjét. A Taggyűlés összehívásáról a meghívót közzéteszik az Egyesület internetes oldalán.

 

5.6.            A Taggyűlésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül, amelyet az Elnökség tagjai és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv vezetőjének személyét a taggyűlés állapítja meg a taggyűlés megkezdésekor. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a taggyűlés által meghozott határozatok tartalma, a határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges annak feltüntetésével, hogy ki szavazatott igennel, nemmel, illetve ki tartózkodott a szavazástól.

 

5.7.            Az Elnök gondoskodik arról, hogy az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthessen az Egyesület elnökével telefonon előre egyeztetett időpontban.

 

5.8.            Az Elnök a taggyűlés határozatait írásban közli az érintettekkel, illetve a Taggyűlés döntéseinek kivonatát közzé teszi az Egyesület internetes oldalán.

 

5.9.            Az Egyesületet az Elnökség irányítja az Elnök vezetésével. Az Elnökség két közgyűlés közötti időben dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a taggyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

 

5.10.        Az Elnök és az Elnökség mandátuma négy évre szól.

 

5.11.        Az Elnökség öt tagból áll: az Elnökből és négy tagból.

 

5.12.        Az Elnökség üléseit a napirend közlésével az Elnök hívja össze – távbeszélő útján, írásban vagy elektronikus úton – szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal az elnökségi ülés tervezett időpontja előtt – a rendkívüli ülés kivételével – legalább öt nappal. Időpontjáról hirdetményt tesz közzé az Elnök az Egyesület internetes oldalán.

 

5.13.        Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak 50%-a plusz egy fő jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

5.14.        Az Elnökség és a taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület Alapszabályának 1.4. pontjában meghatározott cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 
5.15.        Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül, amelyet a jelen lévő elnökségi tagok í                  rnak alá. A jegyzőkönyv bárki számára hozzáférhető az Alapszabály 5.7. pontjában foglaltak                  szerint. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az Elnökség által meghozott határozatok tartalma, a                 határozathozatal időpontja, a határozat hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya,                    annak feltüntetésével, hogy ki szavazatott igennel, nemmel, illetve ki tartózkodott a szavazástól.               Az Elnök az elnökségi ülésen hozott határozatok kivonatát közzé teszi az Egyesület internetes                   oldalán.

 

Az alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2007. december 6-án egyhangúlag jóváhagyta, egyben megbízta az Elnököt, hogy az Alapszabályt ill. az Egyesület megalakulását kimondó határozatot is tartalmazó taggyűlési jegyzőkönyvet az illetékes Magyar Pálinka Lovagrendhez terjessze be.
………………
Szuromi Albin

Hitelesítő aláírások:                                                                           elnök

Lovas Péter elnökségi tag:                 ………………………………………..

Volcz Zoltán elnökségi tag:                ………………………………………..